Planul Integrat de Dezvoltare a orasului Băile Herculane

Stabilind obiectivele de dezvoltare strategica, Planul Integrat de Dezvoltare a orasului Băile Herculane  se doreste a fi un document menit a orienta demersurile factorilor de decizie in stabilirea prioritatilor in domeniile edilitar, mediu, social, economic si cultural.

Avand rolul unei carti de identitate, acest document insoteste proiectele de dezvoltare locala promovate in vederea atragerii de fonduri si are urmatoarea alcătuire :

* Prezentul text din acestă pagina este extras din documentul original ” 

BAILE HERCULANE / PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA
Iunie 2012 2
CUPRINS

Prezentarea generală a orașului
Localizare
Atractivitate turistică
Aspecte esențiale ale dezvoltării
Matricea SWOT
Strategia de dezvoltare
Viziune și obiective strategice
Programe sectoriale și proiecte
Argumente strategice şi operaționale ce susțin proiectele
Lista programelor de dezvoltare
Lista proiectelor conform planului de politici și programe de dezvoltare integrată 1
Lista proiectelor organizate pe programe, solicitant, perioada și finanțare
Graficul implementării proiectelor

Structura echipei de coordonare, rol şi responsabilități
Detalierea activităților
Calificarea personalului implicat
Condiții pentru obținerea finanțării sau a co-finanțării
Bibiografie
Lista experților

Matricea SWOT

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Amplasament şi accesibilitate
Poziţionare regională favorabilăLocalizare în Parcul Naţional Domogled – Valea CerneiConectivitate şi accesibilitate (directă şi/sau indirectă) pe toate căile de transportMediu şi resurse naturale: flora, fauna, climat
Bioclimat şi cadru natural valoros, nepoluat
Existenţa resurselor regenerabile (lemnoase, eoliene, solare) posibil de utilizat în cadrul unui sistem de încălzire localeEconomie şi infrastructură de suport
Reţele comerciale şi de servicii dezvoltate
Instituţii financiar – bancare
Proiecte de infrastructură în curs de implementareInfrastructură şi produse turistice active şi recunoscute
Infrastructură specifică pentru turism
Structuri pentru spa, turism termal, balnear, sporturi în natură, timp liberPatrimoniu cultural european
Monumente istorice valoroase, reprezentative
Evidenţa perioadelor  istorice care au influenţat dezvoltarea staţiunii (romană, habsburgică)

Diversitatea tratamentelor naturale
Prezenţa apelor termale valoroase cu proprietăţi curative (resursă inepuizabilă)
Multitudinea de afecţiuni tratate cu succes

Identitate locală 
Obiceiuri şi tradiţii locale nealterate
Brand-ul „Hercule”Guvernanţă şi participare locală pentru dezvoltarea integrată a staţiunii
Angajament din partea autorităţilor publice locale în dezvoltarea prin turism
Suport din partea comunităţii şi a sectorului privat

Cooperare în teritoriu şi conectivitate urbană 
Interacţiune redusă cu zonele învecinateFragmentare urbană între cartierele localităţiiInfrastructură / Energie
Infrastructuri nemodernizate, discontinui
Încălzire deficitară a locuinţelor şi hotelurilor
Management defectuos al deşeurilor
Parcări insuficienteEconomie locală / Resurse umane
Diversitate economică scăzută
Valorificarea insuficientă a resurselor locale
Decalaj între pregătirea şcolară şi piaţa muncii Plecarea tinerilor şi a specialiştilor
Lipsa personalului calificat în turism balnear, alimentaţie şi cazare
Lipsa unei strategii de marketing turistic şi de utilizare a tehnologiei IT în marketingPatrimoniu / Cultură
Lipsa investiţiilor pentru reabilitarea centrului istoric şi a marilor hoteluri.
Activităţi culturale insuficiente şi lipsa spatiilor adecvate pentru evenimente.
Lipsă sistem unitar de signaletică şi informare.

Turism
Echipamente şi facilităţi de tratament şi agrement învechite
Număr limitat de unităţi de cazare
Conştientizarea scăzută a beneficiilor economice ale turismului
Sezon turistic scurt
Lipsa activităţilor / divertismentului de seară

Management public
Lipsa colaborării între Parc şi Ocolul Silvic
Probleme nerezolvate privind proprietatea
Neaplicarea reglementărilor în vigoare (avertizări, amenzi, taxe, etc.)
Răspuns lent al implementării iniţiativelor şi mecanismelor financiare

Societate civilă
Cultură asociativă slab dezvoltată

OPORTUNITĂŢI

PERICOLE

Patrimoniu
Revitalizarea spaţiilor publice şi a obiectivelor culturale
Diversificarea şi creşterea atractivităţii turistice (intern, extern)Resurse umane
Dezvoltarea resurselor umane locale în domenii cu înaltă specializareMediu / Turism / Sport
Promovarea de produse turistice perfomante pe parcursul întregului an (4 sezoane)
Dezvoltarea performantă a sectoruluiSPA
Revitalizarea sporturilor montane
Creşterea numărului de vacanţe / turişti
Includerea în reţele europene turistice de localităţi cu ape termale  şi SPAEconomie locală / Dezvoltare locală
Atragerea localităţilor  de la nivelul hinterlandului în procesul dezvoltării economice / turistice
Valorificarea fondurilor europene  /asistenţă UE

Guvernanţă şi suport local
Sprijinirea iniţiativelor care conduc efectiv la creşterea nivelului de trai al locuitorilor
Utilizarea de instrumente financiare (bonduri municipale, împrumuturi, etc.) ca surse ale bugetului local şi diversificarea surselor (proiecte, surse private, taxe)
Implementarea unui sistem atractiv de licenţe în turism

Patrimoniu
Degradarea /distrugerea patrimoniuluiPierderea accentuată a atractivităţii localităţiiInfrastructura şi energie
Costuri ridicate ale energiei /combustibililor
Imposibilitatea de a realiza un sistem adecvat pentru încălzire pentru locuinţe şi hoteluri
Resurse umane
Plecarea personalului cu specializare înaltă (ghizi, alpinişti, medici balneologi, kineto-terapeuţi, etc.)Turism 
Dependenţa de ”biletele de tratament”
Apariţia de noi destinaţii competitive  (mai) accesibile faţă de Băile HerculaneEconomie locală / Dezvoltare locală
Instabilitate economică
Continuarea declinului economic (construcţii, activităţi meşteşugăreşti)
Dificultăţi de co-finanţare  a proiectelor
Investiţii minime în marketingGuvernanţă şi suport pentru dezvoltare
Atragerea de fonduri insuficiente şi la timp pentru finanţarea proiectelor
Competiţie crescută la nivel regional privind resursele şi cofinanţarea
Management local defectuos: dificultăţi în corelarea şi coordonarea responsabilităţilor

Strategia de dezvoltare

  • Viziune și obiective strategice

Actorii implicaţi în procesul de consultare şi elaborare a proiectului au susţinut prioritar dezvoltarea bazată pe potenţialul şi experienţa turismului balnear al staţiunii. De asemenea, a fost subliniată şi necesitatea de re-integrare în familia marilor centre balneare şi de tratament europene, ca şi de regăsire a strălucirii, grandorii şi atractivităţii de odinioară, în care comunitatea şi forţele dinamice ale oraşului să-şi găsească locuri şi roluri active.

Procesul de formulare a viziunii de dezvoltare a adus în prim plan turismul ca principalul contributor la dezvoltarea durabilă economică, socială, culturală şi de mediu a staţiunii Băile Herculane. Un alt element important este colaborarea cu alte stațiuni similare din Europa. Al treilea factor fundamental a dezvoltării viitoare sunt acțiunile complementare în protejarea patrimoniului și dezvoltarea resursei umane capabilă să asigure servicii turistice de calitate. Viziunea de dezvoltare finală adoptată sintetizează atributele menţionate anterior după cum urmează:

Băile Herculane parte a familiei Europene de staţiuni balneare, prin oferta de facilităţi de tratament de sănătate şi frumuseţe într-un cadru natural şi un patrimoniu cultural unic.

Obiectivele strategice de dezvoltare derivate din viziune sunt:

  • Obiectiv strategic 1

Natura și comunitatea: Îmbunătățirea calității vieții și valorificarea atentă a resurselor naturale și antropice

  • Obiectiv strategic 2

Turism în mitologia orașului Băile Herculane: Conservarea și valorificarea patrimoniului natural și construit pentru dezvoltarea turismului balnear

  • Obiectiv strategic 3

Cetățenii și administrația: Întărirea administraţiei publice locale și a participării cetățenilor la luarea deciziei
Pentru fiecare din cele trei obiective strategice, sunt formulate următoarele obiective specifice:

  • Obiectiv strategic 1

Natura și comunitatea: Imbunătățirea calității vieții și valorificarea atentă a resurselor naturale și antropice

  • Obiective specifice:

1.1. Conectarea orașului la rețeaua de transport, de comunicare și la rute turistice terestre și fluviale
1.2. Reducerea disparităților teritoriale privind accesul cetățenilor la utilități și servicii de calitate

  • Obiectiv strategic 2.

Turism în mitologia orașului Băile Herculane: Conservarea și valorificarea patrimoniului natural și construit pentru dezvoltarea turismului balnear

  • Obiective specifice:

2.1. Promovarea unei infrastructuri urbane specifice, bazată pe tehnologie și cultură ECO, valorificând avantajele amplasării regionale și a resurselor naturale
2.2. Valorificarea și promovarea Băilor Herculane în rețeaua europeană a stațiunilor balneare

  • Obiectiv strategic 3.

Cetățenii și administrația: Intărirea administrației publice locale și a participării cetățenilor la luarea deciziei

  • Obiective specifice:

3.1. Imbunătățirea managementului şi a culturii organizaţionale la nivelul administrării orașului
3.2. Dezvoltarea unui parteneriat de cooperare teritorială